Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Xmont AS

  1. ANVENDELSESOMRÅDE

Disse salgs- og leveringsbetingelsene kommer til anvendelse ved ethvert salg fra Xmont AS («Selger») til forbruker («Kunden»). Ordreskjemaet og disse salgs- og leveringsbetingelsene utgjør avtalen («Avtalen») mellom Selger og Kunden.

  1. BESTILLING/ AVBESTILLING

Leveransens innhold er beskrevet på ordreskjemaet. Alle endringer/ tillegg må være skriftlige for å være gyldige. Nødvendige tilleggsytelser som ikke er spesifisert, vil bli fakturert i henhold til Selgers til enhver tid gjeldende priser. Eventuell avbestilling skal skje skriftlig til post@xmont.no. Ved avbestilling av ordre som ikke er satt i produksjon, skal Kunden betale avbestillingsgebyr tilsvarende 50% av kjøpesummen. Ved avbestilling av varer som er satt i produksjon skal Kunden betale kjøpesummen i sin helhet.

  1. LEVERING

Våre leveringstider avhenger av sesong og produktvalg, og kan variere mye. Våre normale leveringstider er ca 2-3 uker for innvendig solskjerming, ca 3-6 uker for utvendig solskjerming. Dersom produktene skal leveres montert må det påregnes ytterligere 1-3 uker leveringstid. Leveringstiden regnes fra ordreskjemaet leveres til Selger. Ved forsinkelser og/eller mangler hos underleverandør forbeholder Selger seg retten til å avvike oppgitt leveringstid. Dersom Selger varsler at han er klar til å levere/ montere, men omstendigheter på Kundens side som er årsak til at levering/montering likevel ikke kan skje, anses levering skjedd.

  1. MONTERING

Kunden plikter å medvirke til at produktet kan leveres/monteres, herunder sørge for nødvendig tilkomst og tilgang til elektrisitet. Det er Kundens ansvar å påse at bygningskonstruksjonen gir normale muligheter for feste, uten spesielle behov for forsterkninger/opprettinger. Ved montering av motoriserte produkter vil Selger kun programmere indre og ytre endestopp, all annen programmering utføres av Kunden selv. Selger kan utføre annen programmering mot vederlag. Etterjustering av motorer/sensorer må påregnes, ettersom duker strekker seg, og solverdier endrer seg gjennom årstidene. Slik etterjustering kan utføres av Selger mot vederlag. Alle elektriske tilkoblinger må utføres av autorisert elektriker, og omfattes ikke av Avtalen dersom ikke noe annet er uttrykkelig spesifisert på ordren. Ved leveranser som inneholder motorer, fjernkontroller og automatikk (sol, vind mv.), vil Selger også levere nødvendig koblings- og installasjonsskjema samt materiell til elektrisk tilkobling. Det er imidlertid Kundens ansvar å sørge for at materiellet og dokumentasjonen også er tilgjengelig før elektriker rekvireres for tilkobling.

  1. BETALINGSVILKÅR

Kunden skal betale hele kjøpesummen etter levering. Betalingsfristen er i alle tilfeller 10 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til den enhver tid gjeldene lovgivning. Kunden kan ikke motregne Selgers krav på kjøpesummen med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre leveranser. Selger forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av Kunden. Dersom det foreligger betalingsanmerkninger, kan Selger velge å gå fra avtalen. Selgers merkostnader som følge av Kundens endringer i ordren belastes Kunden i henhold til Selgers til enhver tid gjeldene prisliste. Selger har salgspant i leverte varer til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger.

  1. KUNDENS BRUK

Selgers produkter må kun brukes i samsvar med de formål de er produsert for og i samsvar med Selgers bruksanvisninger og generelle anbefalinger. Det er Kundens ansvar å påse at produkter som står utendørs i nedbør har tilstrekkelig fallvinkel slik at vannet rennet av, og at produkter ikke står utkjørt i sterk vind. Selger gjør oppmerksom på at produkter med automatisk vindmåling, som skal sørge for at produktet kjøres inn ved vindmålinger over visse nivå, ikke nødvendigvis rekker å reagere ved kastevinder. Selgers produkter tåler under ingen omstendighet belastning av snø.

  1. REKLAMASJON, MANGEL OG FORSINKELSE

Kundens rettigheter ved mangler eller forsinkelser reguleres av forbrukerkjøpsloven. Den absolutte reklamasjonsfristen på snorer og andre slitedeler er to år fra leveringstidspunktet, for øvrige deler av produktet er den absolutte reklamasjonsfristen fem år fra leveringstidspunktet. Ved reklamasjon på innvendige produkter med snap-beslag må Kunden sende eller levere produktet til Selger eller produsenten. Dersom det foreligger en mangel vil Selger dekke porto begge veier. Det gjøres oppmerksom på at Selger har rett til å avhjelpe mangler, og at Selger ikke er ansvarlig for kostnadene dersom Kunden iverksetter tiltak for å rette mangelen på egenhånd. Selger gjør videre oppmerksom på at forsinkelse ikke gir rett til prisavslag, og at erstatning for forsinkelse eller mangel er begrenset til Kundens økonomiske tap som er med rimelighet kunne forutsett som en følge av forsinkelsen eller mangelen.

  1. TVISTER

Enhver tvist som springer ut av denne Avtalen skal avgjøres ved leveringsstedets verneting. Alle tvister skal avgjøres i henhold til norsk rett.

  1. GDPR- PERSONVERNERKLÆRING

Kunden samtykker til at Xmont AS kan innhente, lagre og bruke Kundens personopplysninger for å kunne utføre de oppgaver og tjenester som er pålagt i henhold til lov, forskrifter og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skal skje innenfor rammer av en til hver tid gjeldene lover og forskrift, og Kunden kan rette henvendelse om, og utøve sine rettigheter til bedriften uten kostnad. Kunden kan rette henvendelse om, og utøve sine rettigheter til bedriften uten kostnad. Kunden har rett til innsyn i lagrede personopplysninger og skal kunne endre disse, kunne hindre bruk av disse, kreve begrensninger eller protestere mot behandling av disse, protestere mot lagringsmetode/oppbevaring og forflytning av persondata.

VIKTIG Å VITE OM SOLSKJERMING OG SOLSKJERMINGSPRODUKTER

Selger benytter materialer og maskiner av høyeste kvalitet ved tilvirkning av sine produkter. Det vil likevel vanligvis forekomme sveiser, rynker, skrukker, skjøter, brettemerker o.l. på tekstiler under konfeksjonering. Blant annet vil screenduker ved store størrelser måtte skjøtes der to duker sveises sammen med en vannrett skjøt, noe som gir skjøten en tett og mørkere stripe. Ved Zip screen, hvor glidelås sveises fast til dukens sider, kan det oppstå skrukker og bølger mellom de to tekstilene. Jo større bredden på duken er, desto flere bølger og nedsenk vil man få i duken. Dette er påregnelige forhold, som ikke reduserer kvaliteten eller bruksområdet på duken, og anses ikke som en mangel. Markisekappen er særlig eksponert for dårlig vær og luftforurensing. Kappen er avtagbar, og for å forlenge levetiden, anbefaler Selger at kappen oppbevares innendørs i vinterhalvåret og ellers ved dårlig vær.

Bruk av innvendig solskjerming kan medføre store temperatursvingninger i vindusglasset. Spesielt gjelder dette for interiørgardiner med lystette tekstiler og doble (duette) tekstiler som monteres tett opp mot glasset, selv hvor kun deler av glassruten er tildekket. I noen tilfeller kan disse temperatursvingningene gir sprekkdannelser i vindusglasset. Slike sprekkdannelser skyldes som regel at vindusglasset har en svakhet som følge av måten det er produsert på. Selger oppfordrer derfor Kunden til å sjekke med sin vindusleverandør om vinduet tåler de temperatursvingninger som vil oppstå mellom tekstil og glass, da det er Kunden som bærer risikoen for denne typen skader.

OM MONTERINGEN

Avtalt pris på monteringen forutsetter lett tilkomst og tilgang til strøm, samt fagmessig oppsatt bygningskonstruksjon med normale muligheter for feste uten behov for forsterkninger/opprettinger. Ved brudd på disse forutsetningene, vil Kunden bli belastet for reell tilleggstid og de materialer som er nødvendig for å gjennomføre monteringen.

En ordre går gjennom mange produksjonsledd før den er klar til levering/montering. Denne prosessen starter normalt dagen etter signert ordre selv om leveringstiden kan være lang. Kundens ønske om endring av mål og montering, fremsatt etter ordretidspunktet, vil kunne medføre merkostnader som må dekkes av Kunden. Montering og installasjon av Selgers produkter skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser, herunder EUs standard EN13120:2009+A1:2014: «Internal blinds- performance requirementes including safety, EN16433:2014: «Internal blinds»- protection from strangulation hazards- test methods, og EN 16431:2014 «Internal blinds»-protection from strangulation hazards- Requirements and Test methods for safety devices.

BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR

Selgers ansvar er begrenset til ansvaret som følger av forbrukerkjøpsloven. Selger er således ikke ansvarlig for de skader og tap som måtte oppstå som følge av feil bruk eller vedlikehold o.l. fra Kundens side. Ved bytte av duk, eller reparasjon på eldre produkter, er Selger ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av skjulte feil, slitasje, eller mangler på andre deler av produktet. Selger har ikke ansvar i de tilfeller der Kunden selv tar mål.